T 0599 639244

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (2010)

Deze norm is compatibel met de ISO 9001:2008 norm en is bestemd voor organisaties in de zorg zoals verpleegtehuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Binnen deze norm valt het verantwoordingskader Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Door verantwoorde zorg te leveren kan de kwaliteit van het leven van de cliënten verbeterd worden. Er zijn vier domeinen gekoppeld aan ‘Kwaliteit van Leven’:

 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid;
 2. Woon- en leefsituatie;
 3. Participatie;
 4. Mentaal welbevinden.

Daarnaast zijn er nog normen vastgesteld voor de kwaliteit van zorgverleners en zorgorganisatie en de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid (certificatieschema HKZ, 2010, p.6). Deze norm is gericht op het verbeteren van de zorg- en/of dienstverlening van de betreffende instelling. Dit wordt geborgd door het stellen van kwaliteitsindicatoren en door het opnemen van de componenten ‘cliëntervaringsonderzoek’ en ‘cliëntveiligheid’. De primaire zorgproces omvat de volgende vragen:

 • Hoe optimaliseert u uw zorg- en/of dienstverlening?
 • Hoe blijft u voldoen aan de wensen van uw cliënten?
 • Hoe transformeert u leerzame ervaringen naar nieuw beleid?
 • Hoe anticipeert u op externe ontwikkelingen?


Voor de certificatie dient de organisatie de volgende aspecten beschreven c.q. geïmplementeerd te hebben. Dit is gebaseerd op de plan-do-check-act cyclus van Deming.

Rubriek 1. PLAN: Afspraken over zorg- en/of dienstverlening

Hierin worden de eisen met betrekking tot de aanmelding en opname van cliënten beschreven.

 • Procesbeschrijvingen en prospectieve risico-inventarisatie;
 • Professioneel handelen;
 • Werkwijzen;
 • Melden en beheersen van afwijkingen;
 • Ketenafspraken;


Rubriek 2. DO: Uitvoering van zorg- en/of dienstverlening

Hierin worden de eisen met betrekking tot de uitvoering van zorg- en/of dienstverlening beschreven.

 • Informatievoorziening aan de cliënt;
 • Aanmelding;
 • Afstemming tussen vraag en zorg- en/of dienstverleningsaanbod;
 • Zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst;
 • Risico-inventarisatie op individueel clientniveau;
 • Zorgleefplan en afspraken;
 • Uitvoer
 • Coördinatie van de zorg- en/of dienstverlening (ketenkwaliteit)
 • Zorgdossier;
 • Afronding van zorg- en/of dienstverlening;
 • Meten/evalueren;
 • Verbeteren;


Rubriek 3. Check en act: Meten, analyseren en verbeteren

Hierin worden de eisen met betrekking tot de evaluatie van het gebodene beschreven. De opgevraagde waardering is input voor mogelijke aanpassingen en bijsturing van het zorgaanbod.

 • Meting resultaten processen;
 • Ervaringen van cliënten;
 • Ervaringen van ketenpartners;
 • Analyse;
 • Continu verbeteren
 • Beleid;


Rubriek 4 – 9. Aanvullingen


Hierin worden de ondersteunende processen ten behoeve van de organisatie van het zorg- en/of dienstverlening beschreven.

 • Structuren en afspraken;
 • Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem
 • Interne audits;
 • Continu verbeteren;
 • Directiebeoordeling;
 • Personeelsbeleid;
 • Effectiviteit opleidingen;
 • Bepalen eisen voor uitbesteding en inkoop;
 • Beheersing van documentatie;
 • Beheersing van registraties.


BRON: HKZ, certificatieschema verpleegtehuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties versie 2010

Naar boven