T 0599 639244

Kwaliteitsmanagement systeem ISO 9001:2015

ISO 9001 specificeert primaire voorwaarden gericht op het scheppen van vertrouwen in het aanbod van producten en diensten van een organisatie om zo de klanttevredenheid te verbeteren. Een gedegen implementatie kan ook leiden tot andere organisatorische voordelen zoals verbeterde interne communicatie, betere bewustwording en controle over de bedrijfsprocessen, een terugloop in defecten, afwijken en verkwisting (NEN, ISO/DIS 9001, 2014).

De nieuwe norm welke naar verwachting eind september 2014 gepubliceerd wordt, heeft een volledige andere opzet en benadering dan de huidige norm daterend uit 2008. De achterliggende denkwijzen voor deze norm zijn:

 1. Een procesgerichte benadering van alle bedrijfsactiviteiten binnen de scope van de norm
 2. De implementatie van de Plan-Do-Act-Check cirkel van Deming
 3. Een integratie van risicomanagement
 4. De vereenvoudiging van deze norm met andere managementsystemen door de invoering van de zogenaamde plug-in model en High Level Structure van de documentatie

Deze vier wijzigingen leiden ertoe dat de ISO norm optimaal geïmplementeerd kan worden in de bestaande bedrijfsvoering zodat het rendement van deze norm ook hoger zal zijn. De volgende management aspecten zijn opgenomen in de norm:


Context van de organisatie:

 • Organisatiebeschrijving (organigram)
 • Context van de bedrijfsactiviteiten
 • Interne en externe stakeholders
 • Toepassingsgebied van de norm


Leiderschap:

 • Hiërarchische lijnen;
 • Verantwoordelijkheden en functies
 • Commitment en communicatie (top)management van het kwaliteitssysteem
 • Borging van de KPI’s en afnemerfocus vanuit top management


Planning:

 • Beheersing van risico’s afkomstig uit organisatiecontext
 • Benutten van kansen
 • Opstellen van KPI’s en wijze van realisatie
 • Bijsturing en aanpassing managementsysteem en de bijbehorende implicaties


Support:

 • Beschrijving van de resources
 • Personeel, competenties en capaciteiten
 • Waarborging van kennis binnen de organisatie
 • Communicatielijnen
 • Infrastructuur en directe omgeving organisatie
 • Meetinstrumenten en toepasbaarheid


Documentatie:

 • Wijze van vastlegging managementsysteem
 • Beheersing van documentatie


Primaire bedrijfsactiviteiten:

 • Operationele planning en controle
 • Vaststellen productspecificaties en voorwaarden
 • Integratie van afnemerperspectief en klantcommunicatie
 • Evaluatie van op de markt gebrachte producten c.q. diensten (klanttevredenheidsonderzoek)
 • Ontwerp en ontwikkeling van de producten en/of diensten
 • Tijdsplanning en input voor ontwerp en ontwikkeling
 • Controle van ontwerp en ontwikkeling aan de hand van doelstellingen en voorwaarden
 • Resultaat van ontwerp en ontwikkeling, evenals mogelijke veranderingen c.q. aanpassingen
 • Controle en beheersing van extern geproduceerde producten en diensten
 • Informatievoorziening naar externe aanbieders
 • Aanbod van producten en diensten op de markt
 • Controle op afwijkingen in processen, van producten en/of diensten


Evaluatie van bedrijfsprestaties:

 • Wijze, scope en doelmatigheid van monitoring, analyse en evaluatie
 • Klanttevredenheid
 • Interne audits
 • Directiebeoordelingen


Verbetering(en):

 • Verbeterproces
 • Afwijkingen en te ondernemen (preventieve) acties
 • Continue verbetering c.q. optimalisatie


BRON: NEN, Draft ISO/DIS 9001:2014(E)

Naar boven