T 0599 639244

Veiligheid en gezondheid managementsystemen (VGM)

Samenhang VCA, VCO en VCU certificeringen.

samenhang-vca-vco-vcu-certificering

BRON: VCO 2007/02, VGM Checklist Opdrachtgevers, pag. 4

De VCA certificatie is voor aannemersbedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties). Opdrachtgevers welke VCA opleggen aan de aannemers, welke op terrein(en) of in installaties van de opdrachtgever risicovolle werkzaamheden verrichten, dienen VCO gecertificeerd te worden. VCU certificatie is bestemd voor uitzendorganisaties welke uitzendkrachten beschikbaar stellen aan bedrijven (inleners) inclusief overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht. De uitzendkrachten voeren werkzaamheden uit met en/of onder verhoogd risico (BRON: VCU 2011/05, VGM Checklist Uitzendorganisaties, pag.7). 
Certificatieproces veiligheid en gezondheid managementsystemen (VGM):

  • Aanvraag van certificatie. Het bedrijf dient al een VGM beheerssysteem te hanteren overeenkomstig de van toepassing zijnde VGM norm. De certificatie wordt afgenomen door een VCA/VCU geaccrediteerde certificatie-instelling welke een formele offerte zal toedoen op basis van aangeleverde algemene bedrijfsgegevens. Wanneer de offerte is geaccepteerd, zal er een auditplan voorgelegd worden met daarin de scope en activiteiten van het certificatieproces opgenomen.
  • Fase 1 audit. Gedurende deze fase wordt de documentatie van het VGM beheerssysteem beoordeeld. Hierin is onder andere de scope van de bedrijfsactiviteiten, informatie over locatie specifieke condities, processen, klachtenafhandeling, evaluatie en planning van interne audits en directiebeoordelingen opgenomen. De audit vindt doorgaans plaats op de locatie van de aannemer. Bij goedbevinding van de documentatie kan fase 2 audit worden ingepland.
  • Fase 2 audit. Hierin wordt de implementatie van het VGM beheerssysteem getoetst. Dit kan alleen worden beoordeeld wanneer het systeem tenminste 3 maanden is geïmplementeerd binnen de bedrijfsvoering van de aannemer. Gedurende de beoordeling worden er gesprekken met de verantwoordelijken gevoerd en worden operationele werknemers bevraagd over de implementatie van het systeem. Tevens wordt de ongevallenfrequentie-index getoetst op de volledigheid en correctheid.
  • Audit rapportage en besluit. Wanneer de certificeringfases zijn afgerond wordt er een auditrapport opgesteld. Op basis van de vastgestelde bevindingen zal de auditor een besluit nemen of de certificatie kan worden toegewezen.
    Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar mits de tussentijdse audits een positief resultaat hebben. Deze audits worden minimaal één keer per jaar uitgevoerd. De controle aspecten zijn opgenomen in de van toepassing zijnde VGM checklists (BRON: VCA 2008/5.1, VGM checklist Aannemers, pag. 9 t/m 10).
Naar boven